นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. Blacklist Gym ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง Blacklist Gym จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่มีผลบังคับใช้ Blacklist Gym
2. ในระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Blacklist Gym (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการ) Blacklist Gym จะรวบรวมข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
3. นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีไว้เพื่อให้ท่านรับทราบเกี่ยวกับการใช้กระบวนการและการจัดเก็บข้อมูลของทาง Blacklist Gym ที่เก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มแก่ท่าน Blacklist Gym จะจัดเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
4. เป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่ต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กับนโยบายอื่นๆ ที่บังคับใช้ที่ทาง Blacklist Gym ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในเรื่องการรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านเพื่อให้ลูกค้าได้ตระหนักว่าทาง Blacklist Gym ได้เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรและนำไปใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไร
5. การคลิก หรือการเข้าตรวจสอบ “การลงทะเบียน” ข้าพเจ้ายอมรับถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Blacklist Gym หรือข้อความอื่นที่คล้ายกันที่หน้าบริการลงทะเบียนของ Blacklist Gym ลูกค้ายอมรับว่าได้รับการแจ้งและเข้าใจถึงเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และลูกค้าได้ยอมรับในการจัดเก็บและประมวลข้อมูลความเป็นส่วนตัวตามที่ได้อธิบายไว้และภายใต้เงื่อนไขนี้
6.Blacklist Gym อาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เป็นคราวๆ ไปการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ทาง Blacklist Gym จัดมีขึ้นทาง Blacklist Gym จะประกาศไว้ในหน้าเพจหรือที่อื่นที่เหมาะสม หรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าเป็นอีเมล์ขณะที่ลูกค้าใช้บริการการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
หรือการเข้าใช้บริการรวมถึงคำสั่งการสั่งซื้อบนแฟลตฟอร์มถือเป็นการรับทราบและยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงที่ทาง Blacklist Gym ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรื่องถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามที่ได้แจ้งท่านไว้ในอีเมล์ กรุณาตรวจสอบอีเมล์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขใดๆถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว
7. นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้กับการประกาศอื่นๆ ข้อสัญญาและข้อความยินยอมที่เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล การใช้และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับข้อมูลความเป็นส่วนตัวของท่านต่อ Blacklist Gym และจะไม่มีการยกเลิกจนกว่า Blacklist Gym ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น